Bedrijfsfilosofie

Voor het bouwen van constructies op of in de ondergrond moeten de eigenschappen van grondlagen vastgesteld en beoordeeld worden. Met de verkregen gegevens worden voor gekozen constructie-, funderings- of uitvoeringsmethode vervolgens berekeningen uitgevoerd om te voorspellen of geen bezwijking of zakking van de grond gedurende de bouw en de levensduur van het object op zullen treden.

Gegevens over de ontstaans- en deformatiegeschiedenis van de geologische lagen moet in verband gebracht worden met in het veld en in het laboratorium gemeten geotechnische eigenschappen, zoals in de ingenieurs geologie gebeurd.

Een hiermee ontwikkeld geotechnisch parameter model vormt de basis voor de berekeningen waarmee de interactie tussen grond en constructie ingeschat wordt met methoden uit de geotechniek: grond- en gesteentemechanica en geohydrologie.

GeoConsult besteedt veel aandacht aan de ingenieurs geologische interpretaties waarop parametermodellen gebaseerd zijn en kan dat doen door de fundamentele kennis over de relaties tussen geologie en grondgedrag, die aanwezig is, mede verkregen uit zelf verricht onderzoek.


 

De ontwerpberekeningen dienen in de dagelijkse bouwpraktijk toegepast te kunnen worden. Door advisering en het geotechnisch ontwerpen, waarbij in een interactief proces een directe terugkoppeling met de uitvoering tot stand komt, werkt GeoConsult steeds aan het optimaal en veilig bouwen van funderingen en andere geotechnische constructies.

Bij het onttrekken van mineralen of vloeistoffen uit de ondergrond voor energie- of waterwinning, constructies,

of voor het bemalen van bouwputten, kan bodemdaling van het maaiveld optreden, waardoor mogelijk schade aan constructies, waterbouwkundige werken en natuur kan ontstaan. Bij deze processen vormt voor GeoConsult het behoud van het leefmilieu en natuurwaarden een belangrijk aspect.

Innovatie betekent vooruitgang door vernieuwing. Dit is van toepassing op verbeteringen in producten en processen in de funderingstechniek, tunnelontwerp en ontgravingtechnologie, maar geldt evenzeer voor modelleringen die gebruikt worden voor berekeningen voor voorspelling van het grondgedrag.

GeoConsult is voortdurend actief bezig met vernieuwing binnen de verschillende werkgebieden.